Algemene Voorwaarden voor zorgverlening van Careflex Zorg Groep

Versie 18.6

Artikel 1. Definities

1.a Zorgverlening / Zorg: alle door Partinzo Groep B.V., Careflex B.V., Advizo B.V., Medical Thuiszorg B.V., Ambinex B.V. en alle andere hieraan gelieerde entiteiten (hierna: “Partinzo”) voor Opdrachtgever te verlenen diensten (voornamelijk, maar niet beperkt tot zorg, trainingen, detachering van professionals, behandeling etc., hierna te noemen: “Zorg”), zoals nader overeengekomen in een Overeenkomst.

1.b Vergoeding: de door Opdrachtgever aan Partinzo verschuldigde vergoeding voor het uitvoeren van de overeengekomen Zorgverlening door Partinzo.

1.c Overeenkomst: de tussen Partinzo en Opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst tot het verlenen van Zorg, die tot stand komt nadat beide partijen deze overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend.

1.d Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die een Overeenkomst is aangegaan met Partinzo.

1.e Zorgprofessional: de natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met Partinzo of via Partinzo én onder leiding en toezicht van Partinzo de Zorg bij Opdrachtgever uitvoert.

1.f Voorstel: een door Partinzo aangeboden offerte / voorstel / Overeenkomst (of gelijksoortige benaming), zowel inhoudelijk als financieel, tot het sluiten van een Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging

2.1. Deze algemene voorwaarden voor de Zorg (hierna: algemene voorwaarden) zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing op alle – ook toekomstige – Overeenkomsten, waarbij de eventuele toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand worden gewezen.

2.2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien zulks uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen met rechtsgeldige vertegenwoordigers van Partinzo.

2.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, zullen partijen de nietige of vernietigbare bepaling vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud, doel en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met de nietige of vernietigbare bepaling. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meerdere bepalingen leidt niet tot nietigheid of vernietigbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden; deze blijven onverminderd van kracht.

2.4. Partinzo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 3. Voorstellen en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Voorstellen zijn vrijblijvend en geldend voor de daarin vermelde periode. Partinzo kan niet aan haar Voorstel worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het Voorstel, dan wel een onderdeel daarvan, een kennlijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2. Indien de opdracht voor het verlenen van Zorg mondeling wordt gegeven en met spoed dient te worden uitgevoerd, geldt tot het moment van schriftelijke bevestiging van die opdracht de standaardvergoeding van Partinzo. Deze standaardvergoedingen zijn te allen tijde op te vragen bij het management van Partinzo. Na het aangaan van de Overeenkomst komen de mondelinge afspraken te vervallen.

3.3. Indien door de Opdrachtgever op enig moment voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de Overeenkomst worden aangebracht, dan komt de definitieve Overeenkomst pas tot stand indien Partinzo aan de Opdrachtgever schriftelijk bericht met deze afwijkingen van de Overeenkomst in te stemmen.

Artikel 4. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever garandeert dat Partinzo over alle informatie en faciliteiten beschikt die noodzakelijk zijn voor een correcte uitvoering van de Zorg. Opdrachtgever geeft de kaders aan die het management van Partinzo instrueert aan de Zorgprofessionals.

4.2. Opdrachtgever is gehouden de werkzaamheden te laten verrichten met inachtneming van hetgeen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet is gesteld en is tevens gehouden zodanige maatregelen te treffen als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de Zorgprofessional in de uitvoering van de werkzaamheden schade lijdt.

4.3. Opdrachtgever dient de geleverde Zorg te evalueren, binnen dertig dagen nadat de overeengekomen werkzaamheden zijn uitgevoerd.

4.4. Eventuele gebreken in de Zorg dienen terstond, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Partinzo te worden gemeld. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogeljke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Partinzo in staat wordt gesteld om snel en adequaat te reageren.

4.5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval gehouden tot afname van de verleende Zorg en tot betaling van hetgeen waartoe zij Partinzo opdracht heeft gegeven.

Artikel 5. Geheimhouding

5.1. Geen der partijen zal mededelingen doen over de inhoud van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten.

5.2. Partinzo en Opdrachtgever verplichten zich al hetgeen hen bij de uitoefening van de werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan zij geacht kunnen worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden.

5.3. Partinzo en Opdrachtgever garanderen elkaar over en weer dat met de vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding wordt omgegaan met de onder hen ressorterende gegevens.

5.4. Partinzo en Opdrachtgever zullen slechts op grond van een wettelijke plicht of rechterlijk gebod dan wel met schriftelijke toestemming van de andere partij voornoemde geheimhouding kunnen doorbreken.

5.5. Op overtreding van dit artikel staat een direct opeisbare boete te verbeuren door de overtredende partij aan de gelaedeerde partij van € 10.000,– per overtreding en € 1.000,– voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 30.000,– en onverminderd het recht van de gelaedeerde partij om in plaats van de boete de werkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 6. Vergoeding

6.1. De Vergoeding wordt berekend conform de in de Overeenkomst omschreven periode, tijdseenheid, tarief en valuta.

6.2. Vrijwel alle vergoedingen voor verleende Zorg zijn vrijgesteld van omzetbelasting vanwege de vrijstelling die Partinzo heeft ontvangen van de Belastingdient d.d. 11 december 2014, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

6.3. De door Partinzo opgegeven Vergoedingen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de Overeenkomst geldende factoren, waaronder de cao gehandicaptenzorg, PFZW, looncomponenten en wettelijke heffingen en wetgeving.

6.4. Alle Zorg wordt (in voorkomend geval op basis van nacalculatie) bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Hieronder vallen ook de uren welke als slaapdienst aangemerkt worden.

6.5. Als de Opdrachtgever Zorg wenst van Partinzo en Partinzo heeft deze Zorg ingezet en bevestigd is er geen mogelijkheid meer deze Zorg kosteloos te annuleren. De kosten die hieraan gebonden zijn bedragen:

  • 25% bij een annulering tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de Zorgverlening;
  • 50% bij een annulering binnen een week voor aanvang van de Zorgverlening;
  • 75% bij een annulering binnen 72 uur voor aanvang van de Zorgverlening;
  • 100% bij een annulering binnen 24 uur voor aanvang van de Zorgverlening.

Mocht Partinzo de aanvraag in behandeling hebben genomen maar nog niet ingevuld, wordt 10% annulering gerekend.

6.6. Bij het verzetten van de werktijden van een Zorgprofessional worden er geen kosten in rekening gebracht, mits dit ten goede komt aan de kwaliteit van de te verlenen Zorg en zowel Partinzo als Opdrachtgever schriftelijk akkoord zijn.

6.7. Tijdens de looptijd van de Overeenkomst is Partinzo gerechtigd de Vergoeding aan te passen indien de kosten van de door haar te betalen Zorgprofessional stijgen als gevolg van:

  1. Wijzigingen van de cao gehandicaptenzorg of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de Opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling;
  2. Wijzigingen in of ten gevolge van wet- en/of regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en/of regelgeving of enig algemeen verbindend voorschrift;
  3. Een loonsverhoging (al dan niet periodiek) en/of een (eenmalige) verplichte uitkering vanwege eerder genoemde wijzigingen;
  4. Een verhoging van de pensioenpremie PFZW.

6.8. Partinzo is tevens gerechtigd de Vergoeding aan te passen per 1 januari van enig kalenderjaar, al dan niet op basis van het CBS-indexcijfer (SBI 70-74).

Artikel 7. Overname personeel

7.1. Het is de Opdrachtgever in beginsel niet toegestaan om Zorgprofessionals van Partinzo over te nemen, evenals dat het voor Partinzo nimmer is toegestaan personeel van Opdrachtgever over te nemen. Mocht hier, om welke reden dan ook, toch sprake van zijn, wordt in onderling overleg gekeken naar de mogelijkheden daartoe. De eventuele overname van Zorgprofessionals door de Opdrachtgever is evenwel enkel toegestaan met schriftelijke instemming van Partinzo.

7.2. Indien de Opdrachtgever in strijd met artikel 7.1 handelt, verbeurt zij een direct opeisbare boete ten gunste van Partinzo ter hoogte van € 10.000,-, te vermeerderen met een bedrag van € 750,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat de mogelijkheid van Partinzo om de daadwerkelijke schade te vorderen onverlet.

Artikel 8. Zorgverlening en inzet

8.1. De Zorgprofessionals worden door Partinzo gescreend, opgeleid en geselecteerd om voldoende geëquipeerd te zijn om in de complexe zorgsector (waaronder in ieder geval in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ) te kunnen functioneren.

8.2. Alle Zorgprofessionals zijn in het bezit van een “Verklaring Omtrent het Gedrag”.

8.3. Alle Zorgprofessionals hebben een geheimhoudingsplicht over inhoudelijkheden rondom cliënten, groep en instelling, alsmede over de methodiek van behandeling of uitvoering.

8.4. De Opdrachtgever zal zich ten aanzien van een Zorgprofessional gedragen op eenzelfde zorgvuldige wijze als waartoe zij jegens haar eigen werknemers is gehouden. De Zorgprofessional kan, indien hiervan afgeweken wordt, in overleg met haar leidinggevende van Partinzo, bij overtreding hiervan de Zorg naast zich neerleggen na uitdrukkelijk overleg met het zorgmanagement van Partinzo. Het management van Partinzo zal in een dergelijke situatie contact opnemen met het management van Opdrachtgever.

8.5. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om een Zorgprofessional aan derden ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden onder toezicht en leiding van deze derde. De leiding en het toezicht over de Zorgprofessionals berust te allen tijde bij Partinzo.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1. Partinzo behoudt zich de (intellectuele) eigendomsrechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet, octrooiwet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.2. Het vermelden van de naam Partinzo in bladen, folders of andere publieke uitingen kan uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van de directie van Partinzo.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van Partinzo is beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

10.2 Partinzo is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot, gevolgschade,vertragingsschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

10.3. De Opdrachtgever vrijwaart Partinzo voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de Overeenkomst tegen Partinzo mochten doen gelden, voorzover wet- en regelgeving zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schades en kosten voor rekening van de Opdrachtgever komen. Indien Partinzo – ondanks het voorgaande – door een derde aansprakelijk wordt gesteld en tot betaling is overgegaan, heeft Partinzo voor het door haar voldane bedrag, vermeerderd met kosten, het recht van regres op de Opdrachtgever.

10.4. Enig recht op schadevergoeding vervalt indien de Opdrachtgever niet tijdig (uiterlijk drie maanden nadat zij de tekortkoming die tot de vermeende schade heeft geleid heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken) schriftelijk en met redenen omkleed bij Partinzo terzake heeft geprotesteerd. De aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar na de constatering van de tekortkoming of na het tijdstip waarop de Opdrachtgever de tekortkoming had moeten ontdekken, doch uiterlijk een jaar nadat de werkzaamheden zijn beëindigd.

10.5. Partinzo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Partinzo is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6 De aansprakelijkheid van Partinzo is in ieder geval steeds beperkt tot de voor de betreffende prestatie overeengekomen prijs. De aansprakelijkheid van Partinzo is te allen tijde beperkt tot een bedrag van maximaal
€ 100.000,-.

Artikel 11. Schade

Eventuele direct geleden schade door de Zorgprofessionals, die verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, wordt in rekening gebracht bij de Opdrachtgever en dient door Opdrachtgever binnen 14 dagen nadien te worden voldaan. Onder directe schade valt onder meer, doch niet uitsluitend, schade aan brillen, kleding en horloges als gevolg van een escalatie.

Artikel 12. Facturering en betaling

12.1. Betaling dient te geschieden in euro door bijschrijving op een door Partinzo aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen. Betaling volgt na de levering van de betreffende diensten, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Partinzo is gerechtigd om periodiek te factureren.

12.2. Indien de Opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Partinzo heeft het recht de nakoming van haar verbintenissen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd haar overige rechten.

12.3. Blijft de Opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt zij aan Partinzo van rechtswege een boeterente gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW te vermeerderen met 4 procent, berekend over het niet betaalde bedrag, welke boeterente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van de gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,-, alles exclusief omzetbelasting.

12.4. De administratie van Partinzo strekt tot volledig bewijs terzake hetgeen de Opdrachtgever aan Partinzo is verschuldigd, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

12.5. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht op verrekening, opschorting of korting hanteren.

12.6. Indien sprake is van een onverschuldigde betaling zoals omschreven in artikel 6:203 BW, te weten een geldsom, zal Partinzo overgaan tot teruggave van een gelijk bedrag binnen een termijn van 6 weken na vordering, danwel eigen registratie.

Artikel 13. Klachten factuur en vervaltermijn

13.1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot een factuur van Partinzo, dient deze klacht binnen 30 dagen na ontvangst van de bewuste factuur schriftelijk en gemotiveerd aan Partinzo gemeld te worden. Mocht deze termijn overschreden worden dan is de Opdrachtgever het bedrag van de factuur onvoorwaardelijk verschuldigd.

13.2. Eventuele vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever jegens Partinzo vervallen in ieder geval een jaar nadat de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had moeten zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14. Contractduur/opschorting/ontbinding/tussentijdse opzegging

14.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

14.2. Indien er naar het oordeel van Partinzo gegronde redenen bestaan om te vrezen dat de Opdrachtgever haar verplichtingen niet behoorlijk of tijdig zal nakomen, is de Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Partinzo terstond genoegzame, in de door Partinzo gewenste vorm, zekerheid, waaronder ook wordt verstaan het vestigen van zakelijke zekerheidsrechten, te stellen voor de volledige nakoming van de (betalings)verplichtingen. Indien de Opdrachtgever hier, binnen 7 dagen na ontvangst van een dergelijk verzoek, geen gehoor aan geeft, is Partinzo gerechtigd om haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten of deze Overeenkomst te beëindigen.

14.3. Indien er sprake is van overmacht is Partinzo gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met de Opdrachtgever op te schorten. Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Partinzo die van dien aard is dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd (zijnde een niet-toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Partinzo ontstaan. Met overmacht wordt ook bedoeld het plotseling overlijden van een Zorgprofessional dan wel een sterfgeval in de eerste graad van een Zorgprofessional of ziekte aan de zijde van de Zorgprofessional. In deze situaties kan eventuele schade en/of extra kosten niet worden verhaald op Partinzo. Indien de overmachtssituatie langer voortduurt dan twee maanden is Partinzo gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

14.4. Indien de Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig aan haar verplichtingen voldoet, heeft Partinzo het recht om de Zorg op te schorten. De Opdrachtgever is alsdan in gebreke, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. In dat geval is Partinzo gerechtigd om de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en middels een schrifteljke verklaring, buitengerechtelijk te ontbinden en is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door Partinzo geleden schade, zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, kosten en renten.

14.5. Onverminderd het voorgaande is Partinzo in geval van surséance van betaling, (aanvraag) faillissement, onder curatele stelling, het stilleggen of liquidatie van de onderneming van Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst of een gedeelte daarvan zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat er van de zijde van Partinzo een verplichting ontstaat tot betaling van enige schadevergoeding.

14.6. Tenzij anders is overeengekomen, is het is de Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om de Overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige redenen, bestaande uit een verandering van omstandigheden welke van dien aard is dat de Overeenkomst dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) opzegt, zullen de werkzaamheden die door Partinzo zijn verricht en de daarvoor gemaakte kosten, aan de Opdrachtgever worden gefactureerd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Partinzo en de Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16. Geschillenbeslechting

Alle geschillen die ontstaan tussen partijen naar aanleiding van een Overeenkomst, de uitvoering daarvan en deze algemene voorwaarden, worden in eerste aanleg beslecht door de bevoegde rechter te Breda, onverminderd het recht van Partinzo om de Opdrachtgever in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter.